Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣΣυνδιδασκαλία και συνεργασία δασκάλου 
και πληροφορικού στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Η συγκεκριμένη συνδιδασκαλία επιχειρεί να αναδείξει τα πιθανά οφέλη (σε δύο επίπεδα, σε επίπεδο μεταξύ των εκπαιδευτικών και σε επίπεδο βελτίωσης της μάθησης των μαθητών) που μπορούν να προκύψουν μέσα από τη συνεργασία του δασκάλου και του πληροφορικού στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Η ενότητα που επιλέχθηκε θεωρούμε ότι ενδείκνυται για μία τέτοια συνεργασία (Μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης-Διαδίκτυο), διότι απαιτεί τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών και τη συνεργασία του πληροφορικού.

Πιθανά οφέλη

Θεωρήσαμε ότι τα οφέλη από τη συνεργασία μας είναι τα εξής:

Σε επίπεδο εκπαιδευτικών

  • Ανταλλάσσουμε μεταξύ μας νέες ιδέες και πρακτικές, οι οποίες πιθανόν να είναι πιο αποτελεσματικές. Εν προκειμένω συζητήσαμε και προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους, ώστε να γίνει το μάθημα πιο αποτελεσματικό κι ευχάριστο για τους μαθητές.

  • Μέσα από μία διδακτική ενότητα και μία διδακτική ώρα ο καθένας πετυχαίνει τους δικούς του διδακτικούς στόχους.

  • Καλλιεργείται αλληλεξάρτηση μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και κατ’ επέκταση μεταξύ των εκπαιδευτικών (το μάθημα της Μελέτης σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται την συνδρομή των ΤΠΕ, καθώς επίσης το μάθημα της Πληροφορικής χρειάζεται τη συνδρομή των μαθημάτων του βασικού προγράμματος)

Σε επίπεδο μαθητών
  • Γνωρίζουν ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο είναι ελκυστικό για αυτούς
  • Αποκτούν, παράλληλα με το κύριο μάθημα, γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τις ΤΠΕ.
  • Ο συγκερασμός των δύο μαθημάτων μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους μαθητές, διότι μέσα από την ταυτόχρονη εκμάθηση των δύο αντικειμένων ενεργοποιούνται οι ίδιοι σε μεγαλύτερο βαθμό.
  • Προωθείται η συνεργατική μάθηση, διότι οι μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη. Το μάθημα παρακολούθησαν μέσω τηλεδιάσκεψης σχολεία της εκπ/κής περιφέρειας της Σχολικής Συμβούλου κας Ζουγανέλη Άννας, η οποία παρακολούθησε τη διδασκαλία και συνεχάρη τόσο τους μαθητές της Δ2΄τάξης όσο και τους εκπαιδευτικούς Ξαφάκο Ευστάθιο και Τσέλο Γεώργιο.

Για να παρακολουθήσετε τη διδασκαλία κάντε κλικ στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:


ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ 

ΞΑΦΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ